In oktober is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van korfbalvereniging Olympia.
Gelukkig is de opkomst ook dit jaar ruim voldoende om de ledenvergadering doorgang te laten vinden.
Altijd prettig, immers alle aanwezigen hebben tijd vrijgemaakt om hier aanwezig te zijn.
Op een vergadering wat dan misschien niet direct met de actieve korfbalwedstrijd te maken heeft, maar minstens zo belangrijk is.
Op deze vergadering legt het bestuur zijn verantwoording af ten opzichte van het gevoerde beleid.
Tevens vragen we onze leden positief kritisch te zijn en ideeën te opperen.

Pareltjes van jaar 2016-2017:
* het behalen van het 250e lid
* de sportieve prestaties en inzet van alle teams en vrijwilligers
* het binnenhalen van het NK
* de nieuwe website

Standaard agendapunten zijn de jaarverslagen van alle commissies en de begroting van komend jaar.
Andere items:
* website en Doelbewust
* kascontrole
* contributie
* de hoofdtrainer
* verkeerssituaties
* Wet persoonsgegevens
* vacatures en vrijwilligers gezocht

In de media zijn de laatste tijd negatieve berichten geweest rondom (sport) verenigingen en fraude. Hierin willen wij proactief handelen.
Jaarlijks is er reeds een kascontrolecommissie welke de financiële boeken controleert. Met de unanieme goedkeuring vanuit de ALV zal komend jaar de kascontrolecommissie ook leesrecht krijgen op de betaalrekeningen. Op deze wijze is de commissie nog beter in staat om hun taak uit te voeren.

Afgelopen jaren is de contributie van onze leden gelijk gebleven. De kosten zijn de afgelopen jaren wel wat gestegen.
Het voorstel van de penningmeester was tweeledig. Jaarlijks wordt de contributie aangepast aan de inflatie. Om dit te bewerkstelligen is aanpassing van het huishoudelijk reglement noodzakelijk.
Ook stelde de penningmeester voor om eenmalig de contributie te verhogen met 1 euro.
Dit alles heeft hij uiteraard uitgelegd met behulp van zijn financieel jaarverslag en zijn begroting voor komend seizoen.
Beide voorstellen zijn door de leden aangenomen.

Ook de website is een besproken.
De lancering van de website in een stroomversnelling gekomen, waardoor op het moment van schrijven nog steeds hard gewerkt aan meerdere aspecten van de website.
De website kan namelijk nog door weinig van onze leden gevuld worden. Onze website wordt ons medium voor en door onze leden.
Daarbij wordt direct ook een oproep gedaan aan onze leden om te helpen met het vullen en levendig houden van de website.
Op onze website stonden veel foto’s van onze leden. Kan dat nog steeds zomaar? We zijn een organisatie draaiend op vrijwilligers en niet door professionals.
Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

De verkeerssituatie rondom de stoplichten blijft een doorn in het oog. Het bestuur heeft er meerdere mensen over gesproken. Helaas is een deel weg ook geen eigendom van de gemeente maar van de provincie en dat bemoeilijkt het geheel nog meer.
Het verzoek: een actievere houding mogelijk met onze buurverenigingen.

Binnenkort zal de concept notulen 2017 online komen. Hiervan worden jullie op de hoogte gebracht.
In de tweede vergadering van het bestuur (en daarbuiten) zijn wij direct aan de slag gegaan met jullie input. Hopelijk zien we allen daar snel de eerste resultaten van.

Leonie van Vliet
secretaris